Behandling af data og personoplysninger

MIRANDA Partners er fælles dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i MPH2000 ApS med associerede selskaber. Her kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder de personer oplysningerne vedrører, har.

Personoplysninger om vores kunder og samarbejdspartnere
Opbevaring af personoplysninger indhentet fra website, sociale medier og/eller ved leverance og/eller samarbejde:
1. Personoplysninger om besøgende indsamlet via hjemmesiden opbevares indtil en virksomhed eller person ønsker at blive frameldt generel eller specifik information og kontakt i markedsføringssammenhæng eller teknisk orientering.
2. Personoplysningernes karakter er almindelige personoplysninger fx: navn, titel, jobfunktion, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.
3. Personoplysninger om kunder, kundeemner eller samarbejdspartnere videregives ikke.
4. Person- og firmaoplysninger opbevares før, under og efter samarbejdets begyndelse, udvikling og ophør.

Medarbejderes personlige oplysninger
1. Medarbejderes personlige oplysninger følger samme retningslinjer som ovenstående – med den forskel at ansættelsesretslige informationer betragtes at overgå persondatalovens forhold.
2. Personoplysninger kan videregives til behandling af pension-, sundhedsaftaler og øvrige samarbejdspartnere, når dette skønnes til medarbejderens fordel.
3. Personoplysninger videregives ikke uden samtykke fra medarbejder.
4. Særlige kategorier/følsomme oplysninger, fx fagforeningsforhold, helbredsoplysninger, seksuel orientering, race, etnicitet, politisk- og religiøs overbevisning opbevares ikke.
5. Helbredsoplysninger opbevares i forbindelse med sygemelding eller opsigelsessager afledt af sygdom.
6. Oplysninger opbevares i 5 år efter en medarbejder er fratrådt for at opfylde dokumentationskrav ved retslig tvist.
7. Ovenstående regel fraviges så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at virksomheden kan overholde retlige forpligtigelser - fx for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.
8. Hvis regel 7 er taget i anvendelse kan personoplysninger videregives til:
a. DE (Dansk Erhverv) og/eller DA (Dansk Arbejdsgiverforening)
b. Modparter i sager, fx fagforeninger og modparts advokat.
c. Kommuner, fx i sager vedrørende dagpengerefusion.
d. Eksterne rådgivere, fx advokater, revisorer mv som findes relevante.
e. Domstole (byretter, landsretter og Højesteret).
f. Nævn (Ligebehandlingsnævnet, Ankestyrelsen).
g. Arbejdsmarkedsråd.
h. Arbejdsmarkedsfonde.
i. Pensionsselskaber tilknyttet aftaler.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b og c. og 9 stk. 1, litra a, b, e, og f.

Websites
Når du bruger vores hjemmesider, indsamler vi personoplysninger samt generelle oplysninger: Firmanavne, personnavne, IP-adresse, browsertype, søgetermer, netværkslokation, nyhedsbrevs- og arrangements¬tilmeldinger (navne, e-mail¬adresser, telefonnumre og fysiske adresser), når disse er tilgængelige.
Diverse sociale medier anvendes til at finde mulige besøgende og omdanne et firmabesøg til specifikke personer, når disse ikke har identificeret sig selv via kontaktformular, e-mail eller telefonopkald m.v.
Formål med indsamling og opbevaring er eksempelvis: Optimering af hjemmesiden samt indsamling af viden og statistik om brug og interesse for vores produkter, systemløsninger og konsulentydelser. Oplysningerne bruges i markedsførings- og samarbejdssammenhæng.

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysninger
MIRANDA Partners A/S har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, delvis videoovervågning, adgangskoder og kryptering samt løbende backup af data.
Virksomhedens medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerhed.

Registreredes rettigheder
Vi vil til enhver tid behandle alle registrerede informationer med stor omhu og kontrol. Alle henvendelser vil blive behandlet, og vi vil forsøge at finde et passende kompromis, som alle parter kan acceptere.

Indsigtsret, ret til indsigelse, samt rettelse af oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers forventelige lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at blive glemt
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis MIRANDA Partners A/S behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at overføre oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Klage skal indgives til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning ”Registreredes rettigheder”, som kan hentes på https://www.datatilsynet.dk. HUSK at det kun er nødvendigt, hvis vi ikke kan blive enige om en rimelig løsning.


Jesper Friis, Adm. Dir.
MIRANDA Partners A/S
Symfonivej 22, 1.
DK-2730 Herlev