Projektstyring, metoder og samarbejde i IT-projekter

Projektering og planlægning er den indledende fase af et IT-projekt

SCRUM og PRINCE2 projektstyringsmetoder

Vi arbejder efter de anerkendte metoder SCRUM og PRINCE2 i vores projekter.

Projektering og planlægning er den indledende fase af et IT projekt, hvor de overordnede elementer af det forestående projekt planlægges og gennemgås. Det gælder bl.a. vision, tidsramme for projektet, krav til løsningen, økonomisk ramme, samarbejde, rollefordeling, forventninger, forløbet i processen m.m.

Kravspecifikation
Som udgangspunkt definerer vi i fællesskab aftalegrundlaget, hvori vi afgrænser hvilken løsning, der skal laves og hvordan afregning finder sted. Nogle kunder har et meget præcist billede af den færdige løsning, mens andre kun kender opgaven på overordnet plan. Derfor tilrettelægges rådgivningen efter hvilke behov, I har, så I får den rette hjælp til at specificere kravene til løsningen. 

Som hovedregel opmuntrer vi vores kunder til selv at udarbejde kravspecifikationen, eller i hvert fald dele af den, så løsningen imødekommer jeres specifikke behov. Vi bistår selvfølgelig med vores ekspertise og erfaring til specifikationen, så vi sammen finder frem til den rette løsning indenfor jeres rammer.

Læs mere på den næste faner og scroll ned for yderligere information.

Få overblik over projektet med en foranalyse

Før den egentlige udvikling af IT-løsningen laver vi en foranalyse af alle elementer i projektet. På baggrund af denne analyse får I et overblik over, hvordan systemet vil komme til at se ud, hvilke værktøjer vi vil bruge til at udvikle det, og hvor meget vi forventer, det vil koste.

Vision og tidsplan
Når samarbejdet ligger fast, udarbejder vi sammen et kort dokument, der i overordnede vendinger beskriver den fælles vision for projektet. Dette er et vigtigt punkt, da visionen hjælper med at klargøre og fastholde projektets mål gennem hele processen.

Projektforløbet deles op i overskuelige faser og delmål. Vi bevarer derved overblikket og sikrer, at vi løbende får vurderet ny viden og taget beslutninger om projektets videre færd. Opgaver fordeles mellem teammedarbejderne, så de kender deres ansvarsområder og får adgang til den nødvendige viden for at nå målene.

Foranalyse af alle elementer i IT-projektet 
Mange års erfaring i ledelse gennem alle faser af et IT-projekter

Projektledelse

Siden virksomhedens etablering i 1998 har MIRANDA Partners A/S deltaget i mange forskellige projekter, hvor vi har bistået med projektledelse. Vi har stor erfaring med at planlægge, organisere og håndtere ressourcer i projekter, og har integreret selv de mest komplekse systemer.

Fastholdelse af fokus
Fra første idé til den færdige løsning kommer i drift, fastholder vi fokus i projektet og holder alle trådene samlet. I fællesskab med jer laver vi en grundig projektforberedelse, hvor rammer, ressourcer og teammedarbejdere for projektet defineres.

Struktur og fleksibilitet
Sammen arbejder vi efter en fælles vision, der hjælper os med at styre efter målet og vurdere kvaliteten i processen. Projektforløbet deles op i overskuelige faser og delmål, så vi kan bevare overblikket. Vi sikrer løbende at få vurderet ny viden og taget beslutninger om projektets videre færd. Vi arbejder struktureret sideløbende med, at vi bevarer fleksibiliteten i projektet. Dermed kan vi hurtigt håndtere ændringer, bevare fokus og sikre stabilitet.

Tæt kommunikation

I alle faser af projektet lægger vi stor vægt på at bevare et tæt samarbejde med vores kunder. Vi stræber efter at sætte os grundigt ind i jeres forretning og bevare en løbende dialog og afstemning af forventninger. På den måde kan projekterne forløbe med tryghed og masser af plads til jeres input og tanker. Vi hjælper og bistår med den nødvendige rådgivning, og er altid parate til at forklare tingene på en måde, som er let forståelig og relevant.

Vi holder regelmæssige statusmøder, hvor vi gennemgår næste periode i projektet og opmuntrer til dialog og feedback. På den måde har I hele tiden føling med, hvad der sker og hvorfor. Samtidig får vi den bedste forståelse for, hvordan løsningen skal udvikles, så den dækker jeres behov bedst.

Grundig dokumentation
Vi udarbejder altid dokumentation, så I har en grundig beskrivelse af de forskellige processer og dele i systemudviklingen. Brugervejledningen til det endelige produkt færdiggøres ofte af kunden selv, så jeres termer og arbejdsgange respekteres bedst muligt.

Projektevaluering
Når IT projektet er færdigt, evalueres projektforløbet og den færdige løsning, så vi sammen sikrer, at kontrakten er opfyldt af begge parter. Dette er en vigtig fase for os, da vi sætter en stor ære i at føre kunden helt i mål, så I ikke kun får et velfungerende IT-system, men også får klar forståelse for, hvilket arbejde vi har udført.

Vi sørger for grundig dokumentation og evaluering, så vi sikrer kunden når helt i mål 

IT-udvikling

I denne fase af projektet designes og udvikles IT-løsningen indenfor de rammer, som er opstillet i projekteringsfasen. Processen afhænger af, hvor detaljeret kravspecifikationen er beskrevet i projektplanlægningen og hvilken løsning, der udvikles. Ofte foregår udviklingen typisk i en række faser, der er tilbagevendende, indtil løsningen lever op til de kvalitetskrav, der er opstillet.

Det foregår bl.a. ved at vi fremstiller prototyper af det fremtidige system, som vi kan teste og demonstrere. Derved kommer vi tættere på den endelige udgave af løsningen. I denne fase er det tætte samarbejde med virksomheden af stor betydning, da det er jer, som i sidste ende skal anvende løsningen.

Det betyder, at vi inddrager jer i afprøvningen af systemet, så I har mulighed for at give feedback og få størst mulig indflydelse på designet af det endelige produkt.

Kontakt os

IT-udvikling fra MIRANDA Partners 
Med software prototyping kan vi løbende vurdere om produktet møder kravspecifikationen

Fordele ved prototyping

I modsætning til at udvikle software fra A til Z før det gennemtestes første gang, har vi valgt software prototyping. Det har nogle helt klare fordele.

Fx at brugeren kan give feedback tidligt i udviklingsfasen, så det endelige produkt kan forbedres undervejs og fejl kan minimeres. Udvikleren kan derved løbende vurdere om softwareproduktet møder kravspecifikationen.

Prototyping giver også et klarere overblik i forløbet, så man kan vurdere, om de først opstillede delmål og deadlines er realistiske.

Desuden kan man undgå de store udgifter og besværligheder, der ligger i at skulle ændre et allerede færdiggjort softwareprodukt.

Implementeringsfasen

Når IT-løsningen er færdigudviklet, begynder implementeringsfasen. I denne fase testes det færdige softwareprodukt, hvorefter løsningen installeres i hele virksomheden eller i den specifikke afdeling, der skal anvende det.

Testsystemer sikrer stabil implementering
En IT-løsning står sjældent alene og indgår oftest som en del af et komplekst IT-system. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle dele af systemet kan arbejde sammen og at en enkelt del ikke skaber ustabilitet i helheden.

For at undgå at teste systemet direkte i drift anvender vi testsystemer, som vi har opsat til formålet. Her kan vi så afprøve og teste alle aspekter af systemet uden at være til gene for den øvrige arbejdsplads.

Vi undersøger bl.a. hvor stor sikkerheden er for oppetid på systemet, om alle programmer virker efter hensigten og hvordan systemet påvirker resten af organisationens IT-systemer, når det er i drift.

Testsystemer sikrer stabil implementering af nyt IT-system fra MIRANDA Partners 
Vi introducerer grundigt til nye IT-systemer og underviser brugerne i de forskellige værktøjer

Grundig introduktion til brugerne

Implementering af et nyt produkt eller system handler om langt mere end blot at få det til at virke teknisk i organisationen.

Vi er meget dedikerede til at få integreret den nye løsning på alle niveauer - teknisk som menneskeligt. For det er jer, der skal kunne anvende løsningen i praksis og få det fulde udbytte af den.

Dette kræver stor indsigt i opbygningen af jeres organisation, vil udfaldet af denne proces altid være afhængig af et godt samarbejde med jer. Derfor arbejder vi altid ud fra tæt dialog, så implementeringen forløber optimalt.

Alt efter hvor mange brugere, der skal uddannes til at håndtere det nye system, kan implementeringen i brugergruppen foregå som workshop eller individuel coaching. Brugerne bliver sat grundigt ind i det nye produkt gennem undervisning og praktiske øvelser. Formålet med brugerimplementering er at gøre brugerne bekendte med den nye løsning. De får en klar fornemmelse af, hvilken indflydelse det nye system har på dem selv og hele organisationen.

Få en gratis foranalyse

Overvejer din organisation at outsource jeres IT?

Vi tilbyder en gratis foranalyse, der klarlægger jeres udbytte ved outsourcing - økonomisk såvel som sikkerheds- og driftsmæssigt. Det eneste det koster er en time af din tid til et møde med en konsulent fra MIRANDA Partners A/S.

Kontakt os

Kontakt os